نام استاد: محمدحسن فتحی نسری

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک: hfathi@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: www.cv.birjand.ac.ir/fathi

فایل رزومه: دانلود رزومه


نام واحد: دانشکده کشاورزی - گروه علوم دامی

تلفن :

فاکس: 05632254050

محل کار: گروه علوم دامي دانشكده كشاورزي

اخرین وضعیت:

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه هضم و متابوليسم تغذيه دام تكميلي تغذيه دام تكميلي
یکشنبه گروه كارآفريني و ارتباط با صنعت دانشگاه جلسات گروه آموزشي گروه كارآفريني و ارتباط با صنعت دانشگاه
دوشنبه بيوانرژتيك تغذيه دام تكميلي تغذيه دام تكميلي
سه شنبه گروه كارآفريني و ارتباط با صنعت دانشگاه گروه كارآفريني و ارتباط با صنعت دانشگاه گروه كارآفريني و ارتباط با صنعت دانشگاه
چهارشنبه گروه كارآفريني و ارتباط با صنعت دانشگاه گروه كارآفريني و ارتباط با صنعت دانشگاه گروه كارآفريني و ارتباط با صنعت دانشگاه
پنج شنبه