نام استاد: مسلم باشتنی

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: mbashtani@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: www.cv.birjand.ac.ir/bashtani

فایل رزومه: دانلود رزومه


نام واحد: دانشکده کشاورزی - گروه علوم دامی

تلفن : 272

فاکس: 2254050

محل کار: دانشگاه بیرچند گروه علوم دامی

اخرین وضعیت:

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه